Powiększ
Powiększ zdjęcie

Zygmunt Ciesielski

Rok przyznania nagrody:
2005

Kategoria:
Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej

Dziedzina:
Działalność naukowa, upowszechnianie, animacja

Region:
Podlaskie, Białystok

Urodził się w 1934 r. w Pliszczynie (Lubelskie). Ukończył studia etnograficzne na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1958 r. podjął pracę etnografa w Muzeum w Białymstoku. Przez cały okres aktywności zawodowej i społecznej realizuje program badań, ochrony, zachowania i popularyzacji kultury ludowej Białostocczyzny.

Zygmunt Ciesielski prowadził intensywną działalność badawczą na terenie dawnego województwa białostockiego. Do najważniejszych zakresów jego zainteresowań należały zagadnienia związane z tematyką: rybołówstwo na terenie Pojezierza Włodawsko-Łęczyńskiego, nad Bugiem, Narwią i Biebrzą; garncarstwo ludowe woj białostockiego; realizował etnograficzne badania penetracyjne województwa białostockiego, mające na celu pozyskanie eksponatów dla muzealnych kolekcji w regionie (w Białymstoku, Suwałkach i Augustowie). Uczestniczył również w badaniach nad sztuką ludową powiatów bytowskiego, białogardzkiego i koszalińskiego. Pokłosiem działalności badawczej Z. Ciesielskiego były liczne publikacje w czasopismach etnograficznych (min. Rybołówstwo na Pojezierzu Włodawsko-Łęczyńskim „Prace i Materiały Etnograficzne”, 1961; Garncarstwo ludowe woj. białostockiego, „Lud” 1968; Charakterystyka drewnianego budownictwa ludowego woj. białostockiego, Białystok 1980) oraz artykuły i materiały popularyzatorskie, zebrane w tomie „Przeciw kresowi kresów”.

Z. Ciesielski prowadził aktywną działalność w Polskim Towarzystwie Ludoznawczym (współtworzył Oddział PTL w Białymstoku, 1959). Organizował ogólnopolskie Zjazdy Towarzystwa (Białystok, 1961), sesje naukowe i popularno-naukowe Oddziału (Sesja Podlasia, Białystok, 1960); konferencje stowarzyszeń twórczych i regionalnych („O kulturze ludowej”, Białystok, 1973; „O pisarstwie ludowym”, 1974; „Kultura wsi białostockiej”, 1996). Prowadził zajęcia na seminariach dla nauczycieli, pracowników kultury, regionalistów.

W latach 1959-1988 zorganizował około 40 przeglądów folklorystycznych i konkursów sztuki ludowej. Realizował wystawy etnograficzne stanowiące plon penetracji terenowych oraz organizowanych konkursów.

Przez wiele lat współpracował z „Cepelią”, przyczynił się do ożywienia tradycyjnej sztuki ludowej i regionalnego rękodzieła, w konsekwencji do utworzenia punktów skupu wyrobów z drewna, tkackich, plecionkarskich, plastyki obrzędowej (w Suwałkach, Nowogrodzie n/ Narwią, Sejnach).

Jest członkiem Rady Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Od wielu lat współpracuje ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” (aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach kulturalnych na terenie Rosji, Łotwy, Litwy i Białorusi).

W uznaniu dotychczasowej działalności badawczej, popularyzatorskiej i społecznej otrzymał nagrody i odznaczenia: Krzyż Kawalerski (1989), Srebrny Krzyż Zasługi (1976), Zasłużony Działacz Kultury (1976), Zasłużony dla Białostocczyzny (1993, 1997), dyplom Ministra Kultury i Sztuki - "Za upowszechnianie kultury ludowej".

 /red.K.M./