Ignacy Antosz

Rok przyznania nagrody:
1998

Kategoria:
Kategoria II. Pisarstwo ludowe

Dziedzina:
Literatura ludowa

Region:
Kujawsko-pomorskie, powiat bydgoski, Kotomierz

Ignacy Antosz urodził się w 1916 roku, mieszkał w Kotomierzu w regionie Pałuki. Był rolnikiem i poetą ludowym. Zadebiutował przed wojną w 1935 roku na łamach „Młodej Wsi” wierszem pt. Hymn młodzieży, a w „Młodej Polsce” utworem Idzie wiosna. Przed wojną nawiązał kontakt z „Gazetą Grudziądzką”, która zamieściła jego teksty prozatorskie i opowiadania - Przodownicy (1938) i Wojtkowe przedwiośnie (1939). Po 1945 roku utwory poety drukowane były w antologiach Wiersze proste jak życie (1966), Antologia współczesnej poezji ludowej (1967, 1972), Wieś tworząca t. III (1968), t. IV (1970), t. V (1974), t. VI (1980), t. VII (1983), t. VIII (1990), Ojczyzna (1987). W roku 1994 ukazał się tomik indywidualny Ignacego Antosza pt. Przed świata ogrodem w serii wydawniczej „Dziedzictwo” – Biblioteka STL.
Wiele utworów poety ukazało się na łamach prasy codziennej, m.in. w „Zarzewiu”, „Tygodniku Kulturalnym”, „Przyjaciółce”, „Rolniku Spółdzielcy”, „Kronice Tygodniowej” (Toronto), „Kujawach”, „Wsi”, „Chłopskiej Drodze”, „Zielonym Sztandarze”.
O twórczości laureata pisano następująco: „… poezja Ignacego Antosza wyrasta z umiłowania ziemi i jej mistycznych właściwości. Jest źródłem, z którego pochodzi specyficzna wizja świata przedstawionego w wierszach. Tworzą ją obrazy znamienne dla pisarstwa zakorzenionego w kulturze ludowej i w ludowym świecie wyobraźni. W poezji Ignacego Antosza jest miejsce na pochwałę trudu rolnika i zauroczenia przyrodą wiejską. Poeta o sprawach tych mówi przy okazji sugestywnych obrazów i środków językowych operując niebanalnymi skojarzeniami, skrótem myślowym oraz świeżą metaforą” (cytat za „Biuletynem Informacyjnym STL” – „Twórczość Ludowa”).
Ignacy Antosz był także urodzonym społecznikiem. Był jednym z pierwszych członków rzeczywistych powstałego w 1968 roku Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Pracował na rzecz Koła Młodzieżowego w Wiercanach, organizował również konkursy i akcje oświatowe. Był inicjatorem założenia teatru wystawiającego widowiska obrzędowe. Za swoją twórczość został wyróżniony prestiżową nagrodą w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Jana Pocka.
Ignacy Antosz zmarł w 2010 roku.

Barbara Zagórna-Tężycka