otwórz menu

Regulamin

Regulamin 45. edycja

 

REGULAMIN KONKURSU

        Nagroda  im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”

 

I. Postanowienia ogólne

1. Nagroda  im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”, zwana dalej „Nagrodą  im. Oskara Kolberga”, przyznawana jest na podstawie art. 7a ust. 1 i 2 Ustawy  z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 610).

2. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji konkursu, w którym osobom fizycznym (twórcom ludowym, naukowcom, badaczom i animatorom kultury ludowej), zespołom/kapelom oraz instytucjom i organizacjom pozarządowym wspierającym kulturę ludową na obszarze całej Polski, a także poza jej granicami przyznawane są nagrody  im. Oskara Kolberga.

3. Konkurs ogłaszany jest i nadzorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanego dalej „Ministrem”.

4. Organizatorem konkursu, w imieniu Ministra, jest Instytut Muzyki i Tańca z siedzibą w Warszawie przy ul. Fredry 8, we współpracy z Muzeum Wsi Radomskiej,  (Oddział Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze) z siedzibą w Radomiu, przy  ul. Szydłowieckiej 30 oraz Fundacją „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło z siedzibą  w Warszawie przy ul. Chmielna 8.

5. Przyznawanie Nagrody  im. Oskara Kolberga ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie osób, zespołów, instytucji kultury i organizacji pozarządowych za wybitne osiągnięcia  i dorobek artystyczny w dziedzinie kultury ludowej. Nagroda wskazuje i promuje najlepsze osiągnięcia we współczesnej twórczości ludowej, określa wzorce, przyczynia się do ugruntowania wysokiej pozycji sztuki ludowej w narodowej kulturze.

6. Nagroda  im. Oskara Kolberga przyznawana jest w uznaniu całokształtu działalności lub za konkretne osiągnięcie o szczególnie istotnym znaczeniu dla kultury ludowej.

 7. Nagroda im. Oskara Kolberga za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie lub grupie osób tylko jeden raz.

II. Zgłaszanie kandydatów do konkursu

1. Zgłoszenia kandydata do konkursu dokonuje się poprzez terminowe złożenie wypełnionego formularza wniosku o przyznanie Nagrody im. Oskara Kolberga.

2. Do konkursu mogą być zgłoszone:

1) osoby: twórcy ludowi, naukowcy, badacze, animatorzy kultury;

2) instytucje i organizacje wspierające kulturę ludową na całym obszarze Polski, a także poza granicami kraju.

3. Kandydatury do konkursu mogą być zgłaszane przez:

1) instytucje kultury i nauki;

2) organy administracji rządowej;

3) jednostki samorządu terytorialnego;

4) organizacje pozarządowe działające w sferze kultury.

4. Wnioskodawca załącza do formularza materiały wskazujące i potwierdzające dorobek oraz osiągnięcia artystyczne kandydata (np. recenzje, wycinki prasowe,  wykaz dotychczas otrzymanych nagród i wyróżnień).

5. Wniosek oraz załączniki wskazane w pkt. 4 składane są w formie cyfrowej  na płytach CD lub DVD.

6. Wnioskodawca składa wraz z formularzem podpisane oświadczenie, w którym potwierdza prawdziwość danych zawartych we wniosku i legalność materiałów udostępnionych w związku z konkursem.

7. Organizator konkursu dokonuje oceny formalnej zgłoszeń do konkursu.

8. W przypadku stwierdzenia przez organizatora braków formalnych w zgłoszeniu do konkursu, wnioskodawca zobowiązany jest dokonać wskazanych uzupełnień w terminie 7 dni roboczych od dnia powiadomienia, przy czym za powiadomienie uznaje się korespondencję prowadzoną za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu bądź poczty tradycyjnej.

9. Jeżeli braki formalne nie zostaną usunięte we wskazanym terminie, zgłoszenie do konkursu nie będzie rozpatrywane na dalszych etapach postępowania konkursowego.

10. Wnioskodawcy przysługuje prawo wycofania zgłoszenia na każdym etapie postępowania konkursowego.

11. Nadesłane zgłoszenia wraz z dokumentacją pozostają w archiwum Nagrody im. Oskara Kolberga przez 3 lata od zakończenia danej edycji konkursu. Po upływie tego okresu w archiwum pozostaje wyłącznie dokumentacja nagrodzonych i wyróżnionych kandydatów. Reszta dokumentacji ulega wybrakowaniu zgodnie z procedurą archiwalną.

12. Zgłoszenia do konkursu należy nadsyłać do dnia 30 marca roku, w którym ma zostać przyznana nagroda, na adres współorganizatora:

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej
Al. Jana Pawła II / 11
26-400 Przysucha

 

III. Komisja Konkursowa

1.  Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”,  sprawuje kontrolę nad prawidłowością przebiegu konkursu i dokonuje oceny kandydatur.

2. Komisję powołuje Minister.

3. W skład Komisji wchodzi 10 członków.

4. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.

5. Przewodniczącego wybiera Komisja spośród swych członków, zwykłą większością głosów.

6. Dla ważności obrad Komisji wymagane jest quorum stanowiące ponad połowę liczby jej członków, w tym Przewodniczącego.

7. Uchwały Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

8. Członek Komisji może zrezygnować z członkostwa w jej składzie w dowolnym momencie.

9. Członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie za pracę związaną z oceną zgłoszonych kandydatur do nagrody.

10. Nowi członkowie Komisji mogą zostać powołani w jej skład w trakcie trwania konkursu w przypadku, gdy z przyczyn losowych udział któregoś z członków Komisji  nie będzie możliwy lub w przypadku, o którym mowa w punkcie 8.

11. Za przygotowanie dokumentacji na posiedzenia Komisji, współpracę z jej członkami oraz za przygotowanie sprawozdań z jej posiedzeń odpowiada organizator.

12. Z przebiegu konkursu Komisja sporządza protokół, zawierający w szczególności listę laureatów oraz rodzaj nagrody przyznanej poszczególnym laureatom.

IV. Nagrody

1. Nagroda  im. Oskara Kolberga jest przyznawana za całokształt twórczości artystycznej, naukowej i działalności animatorskiej.

2. Nagroda  im. Oskara Kolberga jest nagrodą finansową lub honorową. Składa się na nią:

1) dyplom,

2) medal,

3) nagroda finansowa.

3. Komisja przyznaje nagrody w następujących kategoriach:

4 nagrody

dla twórców z dziedziny plastyki i folkloru muzyczno-tanecznego

4 x 8 000,- 

32.000,-

1 nagroda

dla twórców za pisarstwo ludowe

1 x 8 000,-

8.000.-

1 nagroda

dla kapel ludowych

1 x 12 000,-

12.000.-

2 nagrody

dla zespołów folklorystycznych

2 x 16 000,-

32.000,-

2 nagrody

dla badaczy, naukowców i animatorów

2 x 8 000,-

16.000,-

nagroda honorowa

(medal, dyplom)

dla instytucji i organizacji zasłużonych w opiece i upowszechnianiu kultury ludowej.

 2 x 0, -

0,-

 

 Ogółem

 

100.000,-

 

4.  Dodatkowo Komisja decyduje o przyznaniu Nagród im. Oskara Kolberga, które mogą być ufundowane przez instytucje działające na rzecz kultury ludowej, w wysokości określonej w Regulaminie:

1) Fundacja „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło    – 1 nagroda 8 000,00 zł;

2) Samorząd Województwa Mazowieckiego              – 1 nagroda 8 000,00 zł.

5.  Komisja zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany ilości i kategorii przyznanych nagród z zachowaniem ich wysokości.

V. Terminy przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu

1. Ocena formalna wniosków i usuwania błędów formalnych odbywają się do dnia 6 kwietnia roku, w którym ma zostać przyznana nagroda.

2. Prace Komisji przewidziane są do dnia 20 kwietnia roku, w którym ma zostać przyznana nagroda.

3. O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni pisemnie.

VI. Wykorzystanie nadesłanych materiałów

1. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego wykorzystania fragmentów lub całości materiałów udostępnionych w związku z konkursem lub ich opublikowania w celu promowania konkursu lub pracy konkursowej.

2. Szczegółowe warunki odnośnie czynności wskazanych w ust. 1 zostaną uregulowane  w odrębnej umowie pomiędzy podmiotem dysponującym prawami do ww. materiałów  i organizatorem.

 

 

VII. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie lub usługi poczty elektronicznej, z których korzystają wnioskodawcy i kandydaci. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją Konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników Konkursu.

2. Organizator dopuszcza możliwość zmiany Regulaminu Konkursu, przerwania lub odwołania Konkursu z ważnych przyczyn, jeżeli prowadzenie Konkursu stanie się niemożliwe lub w znacznym stopniu utrudnione z uwagi na działania siły wyższej, a także z uwagi na zmiany obowiązującego prawa, wydanie decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądowego mających wpływ na prowadzenie Konkursu, pod warunkiem wcześniejszego podania tego faktu do publicznej wiadomości na stronie internetowej http://www.imit.org.pl/; http://www.muzeum-radom.pl/; http://cepelia.pl, http://www.mkidn.gov.pl/ 

3. We wszystkich szczegółowych kwestiach (jak również w wyjątkowych okolicznościach, nie objętych niniejszym Regulaminem) decyzje będzie podejmował organizator konkursu.

 

      


  Oświadczenie

  Wniosek o przyznanie Nagrody

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursu (RODO)

  Oświadczenie uczestnika o prawach autorskich

  Regulamin konkursu

		

Projekt i wykonanie www.pawelec.info